Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame v našej advokácie kancelárii KADUC & PARTNERS s. r. o., so sídlom: Trojičné námestie 4, 917 01 Trnava, IČO: 50 290 762, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37516/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „My“, v zodpovedajúcom gramatickom tvare) Vaše osobné údaje.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám poskytujeme informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ako aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, relevantnými časťami zákona č.  586/2003 Z.z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o advokácií“) a ostatnými platnými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej spolu ako „predpisy o ochrane osobných údajov“). Okrem vyššie uvedených predpisov sú Vaše osobné údaje spracúvané aj v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý bol prijatý Slovenskou advokátskou komorou a ktorý je záväzný pre každú advokátsku kanceláriu a  advokáta. Znenie tohto kódexu môžete nájsť na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory tu: www.sak.sk/gdpr.

 

Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?

Vo veciach spracúvania a ochrany osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adrese KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 4, 917 01 Trnava, elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy office@kaduc.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 903 384 375.

 

Z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje?

V prípade, ak ste naším klientom, získavame Vaše osobné údaje predovšetkým priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak v niektorých prípadoch je nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše právne služby v súlade so Zákonom o advokácií. V niektorých prípadoch môže neposkytnutie Vašich osobných údajov viesť k odmietnutiu poskytovania právnych služieb, vzhľadom k tomu, že nebude možné Vám naše právne služby bez Vašich osobných údajov poskytovať, ako aj preto, že nebudeme môcť, v súlade so zákonom 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overiť pred poskytnutí našich služieb Vašu totožnosť.

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov ako od priamo Vás, a to napríklad od orgánov verejnej moci, iných osôb alebo z verejných registrov. V uvedenom prípade Vás o konkrétnom zdroji Vašich osobných údajov informujeme bez zbytočného odkladu po získaní Vašich osobných údajov.

Výnimkou k vyššie uvedenému tvoria prípady, kedy v zmysle Zákona o advokácií nemáme povinnosť poskytovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutým osobám alebo umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov v prípade, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti Prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácií.

V prípade, ak nie ste naším klientom, získavame Vaše osobné údaje zväčša priamo od osôb, ktoré sú našimi klientmi, z verejných zdrojov (napr. verejných registrov) alebo od orgánov verejnej moci (napr. ak ste protistranou v konaní). V uvedenom prípade môžeme získavať Vaše osobné údaje aj proti Vašej vôli (a to na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu a poskytovať právne služby v súlade so Zákonom o advokácii).

 

Aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby sme ako Prevádzkovateľ plnili zmluvy, ktoré sme s Vami uzatvorili, zákonné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov, spracúvali osobné údaje, na spracovávanie ktorých máme oprávnený záujem alebo na ktorých spracúvanie ste nám udelili svoj súhlas, vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás nevyžadujeme tie osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.
Ako Prevádzkovateľ o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, príslušnosť k organizácií, kontaktné údaje – e-mail a tel. č., vo vymedzených prípadoch druh dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, Vaše rodné číslo a iné osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete alebo ktoré sú nevyhnutné k plneniu našich zákonných povinností. Okrem bežných osobných údajov o Vás v niektorých prípadoch spracúvame aj osobitné kategórie Vašich osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa Vášho zdravia) vždy však len v rozsahu potrebnom k výkonu advokácie a ostatných činností súvisiacich s výkonom advokácie (v rozsahu nášho zákonného oprávnenia v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov).

V zmysle príslušných ustanovení Zákona o advokácií sme oprávnený získavať a spracúvať Vaše osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, a to aj bez Vášho súhlasu. V každom z uvedených prípadov dodržujeme zásadu minimalizácie a nespracúvame tie kategórie Vašich osobných údajov, ktoré nie sú v konkrétnom prípade na výkon advokácie potrebné.

 

Na akom právnom základe a na aké účely spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a sú po celú dobu spracúvania zodpovedajúcim spôsobom zabezpečené. Osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti  vtedy, ak je toto spracúvanie nevyhnutné na:

 • plnenie našich zákonných a stavovských povinností – najmä poskytovanie právnych služieb našim klientom a výkon advokátskeho povolania,
 • plnenie našich zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov),
 • ochranu našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov našich klientov alebo
 • na účely, na ktoré nám udelíte svoj súhlas.

Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania Právny základ podľa GDPR
(a súvisiace právne predpisy)
Krátky opis
 • realizácia výberového konania a vydávanie potvrdení o uchádzaní sa o zamestnanie
 • uzatváranie a plnenie zmlúv s klientmi, vrátane predzmluvných vzťahov (zmlúv o poskytovaní právnych služieb)
 • uzatváranie a plnenie zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb v postavení dotknutých osôb, vrátane predzmluvných vzťahov
Plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 pís. b) NariadeniaZa týmito účelmi spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ste s ním v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu (najčastejšie zmluvu o poskytovaní právnych služieb) alebo v prípade, ak na základe Vašej požiadavky vykonáva Prevádzkovateľ opatrenia ešte pred uzatvorením zmluvy (napr. poskytnutie informácií o poskytovanej službe, realizácia výberového konania a pod.).
 • vedenie účtovníctva (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými orgánmi)
 • evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej schránky)
 • vedenie knihy odoslanej a prijatej pošty
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi a inými  orgánmi verejnej moci a subjektami a obhajoba v trestnom konaní
 • príprava ponuky právnych služieb na žiadosť klienta a poskytovanie právnych rád
 • komunikácia s klientmi a inými fyzickými osobami týkajúca sa výkonu advokácie alebo zmluvného vzťahu s klientom
 • vypracovanie právnych stanovísk, analýz, vyjadrení, návrhov, listín o právnych úkonoch a iných právnych dokumentov
 • zisťovanie totožnosti dotknutých osôb prostredníctvom svedkov, vyjadrení alebo iných listinných dôkazov
 • autorizácia zmlúv vrátane vyhľadávania informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy by mohla vzniknúť škoda
 • vykonávanie iných ako právnych služieb – vykonávanie konverzie a zaručenej konverzie apod.
 • evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi
 • vedenie spisovej agendy advokáta, vrátane administratívnych činnosti súvisiacich s poskytovaním právnych a iných služieb
 • plnenie povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (identifikácia podozrivých operácií)
 • vybavovanie reklamácií
 • vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
 • spracúvanie na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
Plnenie zákonných povinností – čl. 6 ods. 1 pís. c) Nariadenia, najmä:
 Zákon o advokácií
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Za týmito účelmi spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípadoch, kedy mu túto povinnosť ukladá niektorý z platných právnych predpisov SR. Takýmito predpismi sú najmä predpisy o účtovníctve, daňové predpisy, Zákon o advokácii a na základe neho vydané alebo s ním súvisiace predpisy (napr. stavovské predpisy vydané Slovenskou advokátskou komorou).
 • evidencia obchodných partnerov a s nimi uzatvorených zmlúv.  Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia zmlúv z dôvodu vedenia prehľadu o uzatvorených zmluvách, pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti a pre vymáhanie nárokov vyplývajúcich zo zmlúv.
 • vedenie ostatnej obchodnej komunikácie (okrem komunikácie s klientmi týkajúcej sa výkonu advokácie alebo plnenia zmluvného vzťahu). Oprávneným záujmom je vedenie obchodnej komunikácie Prevádzkovateľa so svojimi dodávateľmi a klientmi v záujme zabezpečenia plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa, riadneho výkonu  činnosti Prevádzkovateľa či informovania dotknutých osôb konajúcich na strane obchodných partnerov Prevádzkovateľa.
 • evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Oprávneným záujmom  prevádzkovateľa je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke a profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, vrátane spracúvania osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach pri uverejnení komentáru a zdieľaní obsahu. Oprávneným záujmom je odpovedanie na prijaté správy pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a kvalitu poskytovania služieb.
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 pís. f) NariadeniaPrevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu výlučne v prípadoch, ak je spracúvanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo oprávnených záujmov tretej strany – prevažne klientov Prevádzkovateľa, vždy však len vtedy, ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.
 • zverejňovanie fotografií zamestnancov a fotografií a osobných údajov spolupracujúcich osôb na webovej stránke Prevádzkovateľa
 • zverejňovanie referencií identifikovateľných  klientov o spokojnosti so službami poskytovanými prevádzkovateľom
 • meranie návštevnosti webovej stránky a marketingové aktivity pomocou súborov cookies
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) NariadeniaPrevádzkovateľ za týmito účelmi Vaše osobné údaje prevažne pri jeho prezentačných aktivitách, výlučne v prípade, ak mu na takéto spracúvanie udelíte súhlas. údaje o Vašej aktivite na jeho webovej stránke a Vašich preferenciách, v prípade ak navštívite webovú stránku a udelíte súhlas s používaním súborov cookies. Vaše osobné údaje sú pri využívaní súborov cookies preudonymizované.

 

V súvislosti so zabezpečením Vašich osobných údajov sme prijali interné politiky tak, aby sme zaviedli primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, za účelom ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti Vašich osobných údajov.

 

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

V zmysle Zákona o advokácií máme povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Vaše osobné údaje preto sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere v prípadoch, kedy je to vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípad, ak ide o našu zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Výnimkou je tiež situácia, kedy sme povinný oznámiť príslušným orgánom informácie v súvislosti s predchádzaním a odhaľovaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (t. j. v súvislosti s tzv. „praním špinavých peňazí“). Vaše osobné údaje sme v určitých prípadoch povinný poskytnúť aj Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade vedenia disciplinárneho konania, ako príslušnej stavovskej organizácií).

V niektorých prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe uzatvorenej zmluvy, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi v súčasnosti sú: spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva, spoločnosť poskytujúca online účtovný softvér, spoločnosť poskytujúca služba správy webovej stránky a sociálnych médií, spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky (vrátane mailhostingových služieb).

Okrem vyššie uvedených príjemcov Vašich osobných údajov patria aj naši spolupracujúci advokáti alebo advokátske kancelárie, notári, audítori, daňový poradcovia, či orgány verejnej správy (súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušné odbory okresných úradov a pod.). V niektorých prípadoch je príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť Google, LLC, ktorá je poskytovateľom služieb využívajúcich súbory cookies, ktoré webová stránka Prevádzkovateľa v prípade Vášho súhlasu ukladá do Vášho zariadenia a prevádzkovatelia sociálnych sietí – spoločnosť Facebook, Inc., ktorá je prevádzkovatľom sociálnej siete Facebook a spoločnosti LinkedIn Corpoation, ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn, v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom sociálnej siete.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) alebo do medzinárodných organizácií dochádza výlučne v súvislosti s našou prezentačnou a propagačnou činnosťou, pri ktorej využívame služby spoločnosti Google, LLC, Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation (pri používaní súborov cookies na našej webovej stránke alebo pri našej činnosti na sociálnych sieťach.

Všetky vyššie uvedené spoločnosti sú certifikované v programe  EU-US Privacy Schield, ktorý podľa rozhodnutia Komisie EÚ poskytuje primeranú ochranu spracúvaným osobných údajov.  V prípade, ak pri našej činnosti dôjde v individuálnom prípade k prenosu osobných údajov do tretích krajín, bude tak uskutočnené len do krajiny, voči ktorej bolo vydané rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo na základe uzatvorenia tzv. štandardných zmluvných doložiek.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame vždy v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania. To znamená, že osobné údaje spracúvame výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymazávame, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je stanovovaná pre konkrétne účely spracúvania v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s prihliadnutím na odporúčané doby uchovávania uvedené v uznesení predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 29/11/2011 o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy. Toto uznesenie napríklad ustanovuje odporúčanú dobu uchovávania knihy prijatej a odoslanej pošty na 10 rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky alebo odporúčanú dobu uchovávania klientského spisu na 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Vzhľadom na niektoré ustanovenia Zákona o advokácii a súvisiacich právnych predpisov, nie je v niektorých prípadoch možné Vaše osobné údaje vymazať ani po uplynutí doby uchovávania a v takom prípade sme povinný Vaše osobné údaje uchovávať ďalej. V zmysle vyššie uvedených predpisov nie je možné zlikvidovať:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom,
 • protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov,
 • klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu,
 • klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov v konkrétnom prípade Vám na základe Vašej požiadavky kedykoľvek poskytneme bližšie informácie.

 

Využíva Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie a osobné údaje nespracúvame žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

Aké máte ako dotknutá osoba práva a ako ich môžete uplatniť?

Vaše práva a ich uplatňovanie sa riadia ustanoveniami Nariadenia, podľa ktorého si môžete voči Prevádzkovateľovi uplatniť:

Vaše právo  Krátky opis
Právo na prístupAko dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob
Právo na opravu
 
Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania
 
Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov
 
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať
 
V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo v prípade, ak pri spracúvaní prichádza k profilovaniu, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu osobných údajov. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo odvolať súhlas
 
Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t. j. písomne alebo e-mailom.
Právo podať sťažnosť alebo podnet
 
V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 4, 917 01 Trnava alebo
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy office@kaduc.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne bezplatne, do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnený  účtovať Vám za poskytnutie informácií primeraný poplatok a taktiež lehotu na vybavenie Vašej žiadosti predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

 

Platnosť a zmeny týchto Zásad

Tieto Zásady sú platné a účinné od 31.03.2020.

Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou, informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu sme oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom náležitým spôsobom oboznámime (napr. oznámením na webovej stránke alebo prostredníctvom na to určeného e-mailu).