ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Neplatenie výživného - KADUC & PARNTERS

Neplatenie výživného – ako postupovať pri neplatení?

Mgr. Laura Michaličková

Neplatenie výživného možno riešiť a výživné vymáhať (nielen) súdnou cestou. Čo robiť v prípade, ak druhý rodič neplatí a nechce platiť výživné na Vaše dieťa?

V našich predchádzajúcich článkoch sme písali, aké existujú druhy vyživovacích povinností a dozvedeli ste sa odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa výživného. V tomto článku Vás oboznámime s možnosťami, ktoré máte voči rodičovi – neplatičovi a ako ho môžete prinútiť, resp. motivovať, aby platil riadne a včas. 

Zameriavame sa najmä na porušovanie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, keďže tú riešime najčastejšie v našej advokátskej kancelárii. Ak by ste však mali záujem o zodpovedanie otázok aj k porušovaniu iných druhoch vyživovacích povinností, neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poskytneme odpoveď.

Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vzniká už narodením dieťaťa a zaniká jeho schopnosťou sa samostatne živiť (teda nie plnoletosťou, ako sa mnohí mylne domnievajú).

Vyživovacia povinnosť vzniká priamo zo zákona, teda jedná sa o zákonnú povinnosť, ktorá je súčasťou rodičovských práv a povinností. To znamená, že na plnenie vyživovacej povinnosti nie je nevyhnutne potrebné rozhodnutie súdu, ktoré má iba deklaratórny charakter. 

Ak si druhý rodič neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť je potrebné obrátiť sa na súd, ktorý výživné kvantifikuje. Čo však v prípade, ak súd vydá rozsudok, ktorým je druhý rodič zaviazaný platiť výživné a aj napriek tomu si túto povinnosť neplní? 

V takom prípade má druhý rodič na výber z viacerých možností, a to konkrétne: 

  • podať návrh na vykonanie exekúcie dlžného výživného voči povinnému rodičovi;
  • podať návrh na vydanie platobného rozkazu (príp. žalobu) na uplatnenie úrokov z omeškania dlžného výživného;
  • podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy;
  • žiadať o náhradné výživné.

Návrh na vykonanie exekúcie – neplatenie výživného

Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať výlučne elektronicky. Oprávnený rodič môže podať návrh buď sám (za predpokladu, že disponuje elektronickým podpisom a elektronickou schránkou aktivovanou na doručovanie podaní), prostredníctvom svojho zástupcu (napr. advokátskej kancelárie) alebo exekútora. 

K návrhu je potrebné priložiť prílohy, a to rodný list dieťaťa a exekučný titul, ktorým je rozsudok, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné. Na predmetnom rozsudku musí byť vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť.

Po podaní uvedeného návrhu, exekučný súd (teda Okresný súd Banská Bystrica) vydá do 15 dní poverenie príslušnému exekútorovi na vykonanie exekúcie. 

Exekútor vymáha dlžné výživné rôznymi spôsobmi, pričom v praxi najčastejšie využívaným sú zrážky zo mzdy, príp. z iných príjmov oprávneného. Spôsob, ktorý síce priamo nezabezpečuje vymoženie dlžného výživného, ale pôsobí skôr motivačne a môže prispieť k následnej „dobrovoľnej“ úhrade výživného, je exekúcia zadržaním vodičského preukazu.  

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Ak si povinný rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť riadne a včas, oprávnený má právo požadovať od povinného okrem plnenia výživného aj úroky z omeškania z nezaplatenej sumy.

Úroky z omeškania je však možné vymáhať v exekučnom konaní až po ich priznaní súdom. Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom uplatnenia úrokov z omeškania súdom je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. 

Ak ani po ich priznaní súdom nepríde k plneniu zo strany povinného, má oprávnený exekučný titul, ktorý je základným predpokladom pre ďalšie vymáhanie prostredníctvom exekútora v zmysle predchádzajúceho bodu. 

Trestné oznámenie

Trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej 2 mesiace v období 2 rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, vyživovaciu povinnosť alebo povinnosť zaopatrovať iného. Za tento trestný čin hrozí povinnému rodičovi trest odňatia slobody až na dva roky. 

Oprávnený, resp. rodič alebo iná osoba, má možnosť podať voči povinnému trestné oznámenie, pričom odporúčame, aby bolo podané voči tzv. neznámemu páchateľovi ako prevencia pred prípadným dopustením sa trestného činu krivého obvinenia. 

Na rozdiel od exekúcie, v rámci trestného konania sa nevymáha dlžné výživné. V trestnom konaní sa rozhoduje o vine/nevine povinného, pričom jeho účelom je motivácia povinného splniť si svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne a tak sa vyhnúť trestu. 

Žiadosť o náhradné výživné

Náhradné výživné je inštitútom zabezpečujúcim výživu oprávnenej osobe, ktorú poskytuje štát za povinného a následne ju od povinného vymáha. Podmienky poskytovania náhradného výživného upravuje zákon č. 201/2008 Z. z . o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z..

Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na náhradné výživné v zmysle uvedeného zákona, môže si podať žiadosť o náhradné výživné, o ktorom rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ak máte záujem o bližšie informácie o uvedených možnostiach vymáhania výživného, príp. by ste si želali pripraviť návrh na vykonanie exekúcie, návrh na vydanie platobného rozkazu, trestné oznámenie alebo pomôcť so žiadosťou o náhradné výživné, pokojne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. 

Výživné v čase koronakrízy – 1. časť

JUDr. Veronika Blašková

Od vypuknutia šírenia vírusu COVID-19 na Slovensku uplynulo už niekoľko mesiacov a celospoločenský dopad tejto situácie je evidentný vo viacerých oblastiach života bežného človeka. Mnoho ľudí v súčasnosti rieši pokles alebo úplnú stratu príjmu, podnikatelia zatvárajú svoje prevádzky, čo sa výrazne odzrkadľuje na samotnej životnej úrovni dotknutých osôb. Pokiaľ tieto osoby majú súdom určenú vyživovaciu povinnosť, je vysoko pravdepodobné, že z dôvodu poklesu vlastnej životnej úrovne, nie sú schopné platiť výživné v súdom stanovenej výške. Či je možné prestať z uvedeného dôvodu plniť vyživovaciu povinnosť určenú súdom alebo svojvoľne výšku výživného určenú súdom znížiť, prípadne aké sú možnosti povinného a nároky a možnosti oprávneného, to sú všetko otázky, ktoré Vám zodpovieme v tomto článku.

PRÁVNA ÚPRAVA VÝŽIVNÉHO

Právna úprava výživného je obsiahnutá v ust. §  62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“). Aj napriek tomu, že zákon definíciu pojmu „výživné“ neobsahuje, podľa jeho právnej úpravy možno výživné definovať ako pravidelnú platbu medzi osobami v príbuzenskom alebo inom rodinnom vzťahu, ktorá za splnenia zákonom stanovených podmienok slúži na uspokojovanie odôvodnených osobných potrieb oprávneného. Vyživovaciu povinnosť nemožno obmedziť len na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom a mnoho bežných ľudí ani netuší, že nároky na výživné majú za splnenia určitých podmienok aj iné subjekty. Oprávnenými osobami z pohľadu nároku na výživné môžu byť aj rodičia voči deťom, manželia navzájom, rozvedený manžel, iní príbuzní, prípadne nevydatá matka.

V tejto časti článku Vás prevedieme jednotlivými druhmi vyživovacích povinností upravenými Zákonom o rodine. Po jeho prečítaní možno usúdite, že práve Vy ste oprávnenou osobou a máte na výživné nárok. Ak si nie ste istý, či zákonné podmienky na výživné spĺňate, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu a my Vám radi pomôžeme.

Zákon o rodine rozlišuje viaceré druhy vyživovacích povinností a to konkrétne:

  1. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
  2. Vyživovacia povinnosť detí k rodičom
  3. Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
  4. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
  5. Príspevok na výživu rozvedeného manžela
  6. Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, ktorá je ich zákonná povinnosť do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov s tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške podľa osobitného predpisu.

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to ich rodičia potrebujú. Dovolíme si však upozorniť, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi má prednosť pred vyživovacou povinnosťou detí voči rodičom.

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Ak potomkovia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. Vzdialenejší príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len ak ju nemôžu plniť bližší príbuzní.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi má prednosť pred vyživovacou povinnosťou detí voči rodičom.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Ak rozvedený manžel nie je schopný sa sám živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

V prípade, že ste po prečítaní riadkov vyššie usúdili, že sa niektorý druh vyživovacej povinnosti týka práve Vás, prípadne si nie ste istý, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na priznanie niektorého z nárokov, pokojne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a na Vaše otázky Vám odpovedia skúsení advokáti, ktorí sa danej problematike aktívne venujú.

Prečítajte si aj ďalšiu časť článku o výživnom.

Výživné v čase koronakrízy – 2. časť

JUDr. Veronika Blašková

V prvej časti nášho článku sme poukázali na jednotlivé druhy vyživovacích povinností, ktoré definuje Zákon o rodine. Ak ste usúdili, že sa niektorý z nich týka aj Vás, prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede, týkajúce sa výživného.

V úvode článku je potrebné povedať, že hoci je súčasná situácia, spôsobená šírením vírusu COVID-19, pre viaceré osoby existenčne zložitá, v žiadnom prípade nemá za následok zánik vyživovacej povinnosti. Povinné osoby nemôžu súčasnú situáciu spojenú s poklesom ich životnej úrovne riešiť  jednostranne tak, že výživné prestanú platiť prípadne si výšku vyživovacej povinnosti svojvoľne jednostranne znížia.

Jediným možným titulom na zmenu výšky výživného je dohoda s oprávneným alebo súdne rozhodnutie. Základným právnym dôvodom pre zmenu výšky vyživovacej povinnosti je zmena pomerov na strane povinného alebo oprávneného. V prípade, že zmena pomerov na strane povinného spôsobená opatreniami prijatými v dôsledku koronakrízy je natoľko podstatná, že povinný nemá príjem, prípadne bol jeho príjem znížený v takom rozsahu, že povinný nie je schopný plniť výživné v súdom stanovenej výške, je možné sa domáhať zníženia vyživovacej povinnosti. Dovolíme si však upozorniť, že v prípade, že bolo výživné určené súdnym rozhodnutím, jeho zmenu je možné dosiahnuť len v riadnom súdnom konaní.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VÝŽIVNÉHO 

V súvislosti s povinnosťou platiť výživné v čase koronakrízy by sme Vám ďalej v článku poskytli odpovede na najčastejšie položené otázky, adresované v tejto veci našej advokátskej kancelárii tak, aby ste mali aspoň základné právne povedomie a nedostali sa do nechcenej situácie spôsobenej Vašim chybným konaním.

Otázky adresované našej advokátskej kancelárii sa najčastejšie týkajú vyživovacej povinnosti rodičov k ich maloletým deťom, preto naše odpovede budú formulované s prihliadnutím najmä na tento druh vyživovacej povinnosti. V prípade, že by ste mali potrebu riešiť otázku týkajúcu sa iného druhu vyživovacej povinnosti, prípadne odpoveď na Vašu otázku nižšie nenájdete, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu a naši advokáti sa budú Vašej otázke osobitne venovať.

Nemám príjem, prípadne môj príjem bol znížený. Musím platiť výživné?

Výživné má prednosť pred akýmikoľvek inými výdavkami rodičov. Preto by si mal povinný rodič počínať tak, aby si zabezpečil príjem, ktorý pokryje v prvom rade výživné. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Preto si dovolíme upozorniť rodičov, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonnou povinnosťou bez ohľadu na ich aktuálnu finančnú situáciu. Rodičia, ktorí nemajú uloženú vyživovaciu povinnosť súdnym rozhodnutím, si ju musia plniť aspoň v minimálnom rozsahu.

Pre prípad, že plníte svoju vyživovaciu povinnosť k deťom na základe vykonateľného súdneho rozhodnutia, musíte plniť aj naďalej výživné riadne, t.j. v súdom stanovenej výške a včas, t.j. v lehote splatnosti stanovenej súdnym rozhodnutím. V prípade, že neplníte výživné riadne a včas, oprávnený má nárok na úroky z omeškania z dlžnej sumy a vystavujete sa riziku exekúcie a trestného stíhania.

V prípade, že plníte výživné na základe dohody, ktorá nebola schválená súdom, teda nie je vykonateľná, odporúčame Vám oboznámiť s poklesom Vašej životnej úrovne druhého rodiča a uzatvoriť s ním dohodu o znížení Vašej vyživovacej povinnosti. Dohodu môžete uzatvoriť aj na určité obdobie, po uplynutí ktorého sa zaviažete prispievať na výživu pôvodne dohodnutou sumou. Dohodu odporúčame schváliť súdom v súdnom konaní.

Čo môžem robiť, ak nie je v mojich možnostiach a schopnostiach platiť súdom stanovené výživné, prípadne keď som sa nedohodol na znížení výživného?

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Zmena pomerov musí byť však natoľko podstatná, že Vám reálne neumožňuje plniť vyživovaciu povinnosť riadne a včas. Zmenu pomerov musíte vedieť v súdnom konaní preukázať a dostatočne odôvodniť. Preto je jednoduchšie komunikovať o situácii a jej vážnosti s druhým rodičom a uzavrieť dohodu o znížení výživného. V prípade, že máte určené výživné vykonateľným rozhodnutím súdu, odporúčame Vám, dať si takto uzatvorenú dohodu o znížení výživného schváliť súdom v riadnom súdnom konaní, nakoľko len dohoda schválená súdom bude vykonateľnou zmenou pôvodného súdneho rozhodnutia.

V prípade, že sa Vám s druhým rodičom dohodu o znížení výživného nepodarí uzavrieť, máte možnosť obrátiť sa na príslušný súd podaním návrhu na zníženie výživného a to formou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ako aj formou návrhu vo veci samej. Odporúčame sa v tejto veci obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, v ktorej advokáti posúdia Vašu celkovú situáciu individuálne a odporučia Vám ten najlepší procesný postup.

V návrhu na zníženie výživného je nevyhnutné odôvodniť zmenu pomerov, ktorá nastala na Vašej strane od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti. Dovolíme si upozorniť, že súd pri rozhodovaní vždy berie do úvahy záujem maloletého dieťaťa a v zásade žiadny návrh na zníženie výživného súd za takýto nepovažuje. Preto pri svojom rozhodovaní súd vždy prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie a pri posudzovaní majetkových pomerov povinného rodiča vždy vychádza zo zásady, že výživné má prednosť pred akýmikoľvek inými výdavkami povinného rodiča. V súčasnej situácii by mal súd zohľadňovať aj skutočnosť, či si môžete zvýšiť príjem prostredníctvom štátnej pomoci na podporu podnikateľov ako aj zamestnancov prijatej na účely zmiernenia dôsledkov koronakrízy.

S poukazom na uvedené je veľmi dôležité návrh na zníženie výživného dostatočne odôvodniť a zmenu pomerov preukázať, a preto Vám odporúčame obrátiť sa v tejto veci na našu advokátsku kanceláriu.

Čo v prípade, že som si svoju vyživovaciu povinnosť prestal plniť alebo ju neplním riadne a včas?

V prípade, že si výživné určené vykonateľným súdnym rozhodnutím neplníte riadne, t.j. v súdom stanovenej výške a včas, t.j. v lehote splatnosti stanovenej súdnym rozhodnutím, oprávnený rodič sa môže návrhom na vykonanie exekúcie domáhať zaplatenia dlžného výživného spolu s úrokmi z omeškania z dlžnej sumy. Rovnako môže oprávnený rodič podať voči Vám trestné oznámenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

V prípade, že plníte vyživovaciu povinnosť na základe dohody s druhým rodičom, ktorá nebola rozsudkom súdu schválená a  teda nie je vykonateľná, druhý rodič pre prípad, že si svoju povinnosť v zmysle dohody riadne a včas neplníte, má možnosť obrátiť sa na príslušný súd s návrhom na určenie výživného, v ktorom bude navrhovať schválenie dohody za účelom nadobudnúť takýmto spôsobom vykonateľné rozhodnutie, teda exekučný titul. V konaní pred súdom máte stále možnosť namietať výšku výživného a argumentovať, že súčasná situácia Vám nedovoľuje plniť výživné v pôvodne dohodnutej výške. V konaní bude súd skúmať odôvodnené potreby Vášho maloletého dieťaťa, ako aj Vaše majetkové pomery a schopnosti a možnosti finančne sa podieľať na jeho výžive, ako aj zmenu pomerov, ktorá nastala na Vašej strane odo dňa uzavretia dohody rodičov o výške výživného. Na základe dokazovania súd buď rozsudkom schváli rodičovskú dohodu alebo v prípade Vášho nesúhlasu, určí výšku výživného. Všetky tvrdenia budete musieť v konaní riadne preukázať a odôvodniť, preto Vám odporúčame sa v takomto prípade obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

Záverom uvádzame, že vyživovacia povinnosť je povinnosť, ktorá trvá aj v prípade, že sa Vaša životná úroveň zmenila takým spôsobom, že Vám neumožňuje plniť si túto povinnosť riadne a včas. V takomto prípade Vám odporúčame nekonať svojvoľne, komunikovať o danej situácii a využiť všetky zákonom dané možnosti na ochranu Vašich práv a právom chránených záujmov.

V prípade potreby je náš tím advokátov pripravení Vám pomôcť na tel. č. +421 950 679 434 alebo mailovej adrese office@kaduc.sk.