ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Vymahanie-pohladavok

Vymáhanie pohľadávok – odporúčania a postup

Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), … Vymáhanie pohľadávok –  postup a odporúčania nájdete v tomto článku.

Pohľadávkami nemusia byť len peňažné prostriedky, ktoré dlžník dlží veriteľovi, ale rovnako aj akékoľvek iné plnenia (dodanie tovaru alebo služieb), ktoré mal dlžník dodať alebo poskytnúť. Nakoľko v praxi sú najbežnejšie peňažné pohľadávky, ďalej sa budeme venovať práve vymáhaniu peňažných pohľadávok. 

Čo robiť v prípade, ak konečný zákazník alebo odberateľ neuhradí pohľadávku včas alebo ju neuhrádza vôbec? V tomto článku sa budeme venovať aktuálnej téme vymáhania pohľadávok.

vymahanie-pohladavok

Ak má veriteľ peňažnú pohľadávku voči dlžníkovi, ktorá je po splatnosti, vznikajú veriteľovi voči dlžníkovi aj iné nároky, a to nárok na zaplatenie úrokov z omeškania (v obchodných vzťahoch aktuálne 9 % a v občianskych vzťahoch 8 % ročne), paušálnej náhrady nákladov vymáhania pohľadávky.  

Veriteľ si od dlžníka môže žiadať nielen zaplatenie istiny podľa vystavenej faktúry, ale aj úroky z omeškania za každý deň omeškania a paušálnu náhradu nákladov vymáhania pohľadávky.

Ak má napríklad podnikateľ pohľadávky, ktoré sú viac ako 30 dní po splatnosti, mal by postupne začať riešiť ich vymáhanie. Vymáhanie pohľadávok by však malo mať určitý systém, aby sa dali zachovať podnikateľské vzťahy a doterajší odberatelia.

V prvom kroku je najvhodnejšie neformálne kontaktovať odberateľa, resp. koncového zákazníka, a upozorniť ho na faktúry po splatnosti so žiadosťou o ich úhradu. Je to najbežnejší spôsob začatia vymáhania pohľadávky, ktorý zachováva nedotknuté podnikateľské vzťahy. Rovnako sa však jedná o spôsob, ktorý nie je vždy úspešný. Čo v prípade, ak neuspejete?

1. Výzva na úhradu pohľadávky

Ak k úhrade pohľadávky nedôjde, ďalším krokom je zaslanie písomnej výzvy na úhradu pohľadávky. Forma tejto výzvy nie je tak dôležitá ako jej obsah. Výzva na úhradu pohľadávky by mala obsahovať minimálne upozornenie na konkrétne faktúry po splatnosti s výzvou na ich úhradu v určitej lehote, napríklad „do 5 dní od doručenia tejto výzvy“ alebo uvedením konkrétneho dátumu.

Samozrejmosťou je uvedenie konkrétnej dlžnej čiastky za neuhradené faktúry a v prípade, ak trvá veriteľ na úrokoch z omeškania alebo paušálnej náhrade nákladov vymáhania pohľadávky, je vhodné ich do výzvy uviesť a vyčísliť ku konkrétnemu dňu. Pre uľahčenie uhradenia pohľadávky je vhodné do výzvy napísať aj konkrétne číslo účtu, poprípade aj variabilný symbol platby.

vymahanie-pohladavky

Bežnou súčasťou výzvy na uhradenie pohľadávky je aj upozornenie, že pokiaľ nedôjde k jej úhrade, ďalším krokom bude uplatnenie tejto pohľadávky v súdnom konaní a prípadne až exekúcia. V súdnom konaní sa pritom zvýšia náklady dlžníka, ktorý v prípade úspechu bude povinný zaplatiť aj súdny poplatok, ktorý veriteľ ako žalobca zaplatil za podanie žaloby.

Úspešnosť výziev na úhradu pohľadávky, ak sú zaslané zastupujúcim advokátom alebo advokátskou kanceláriou, býva vysoká. Obchodný partner alebo koncový zákazník prevažne nemajú záujem zaplatenie pohľadávky riešiť prostredníctvom súdu.

Napriek tomu, sa však nájdu dlžníci, ktorí svoj dlh neuhradia ani po výzve na úhradu pohľadávky. V tomto stave zostáva podnikateľovi možnosť svoje pohľadávky uplatňovať na príslušnom súde.

 2. Podanie žaloby 

V prípade žaloby je potrebné, aby žaloba obsahovala všetky podstatné náležitosti: 

        označenie toho, kto žalobu podáva,

        ktorému súdu je určená,

        voči komu smeruje,

        opis rozhodných skutočností a

        uvedenie toho, čoho sa veriteľ ako žalobca domáha.

V žalobe je potrebné aj presne určiť, čoho sa veriteľ ako žalobca domáha. Je na žalobcovi, čo všetko si bude súdnou cestou uplatňovať, v praxi sa v súdnom konaní uplatňujú už všetky nároky, teda istina podľa faktúry, úroky z omeškania a aj paušálna náhrada nákladov vymáhania pohľadávky.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podanie žaloby, ktorý je 6 % zo sumy pohľadávky, ktorá sa vymáha.

Postup v súdnom konaní môže byť jednoduchý, ak sa dlžník proti pohľadávke brániť nebude, ale aj zdĺhavý, často trvajúci viac ako 2 roky, ak sa dlžník bude v súdnom konaní brániť.

V prípade úspechu v súdnom spore, bude dlžník ako žalovaný zaviazaný rozsudkom uhradiť istinu pohľadávky, úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov vymáhania pohľadávky. Samozrejme, v prípade právneho zastúpenia aj trovy právneho zastúpenia. 

Takýto rozsudok predstavuje pre veriteľa exekučný titul, s ktorým sa môže obrátiť priamo na exekučný súd alebo na konkrétneho exekútora.

vymahanie-pohladavok-kaduc-partners

Upomínacie konanie

Jedným z najrýchlejších a najefektívnejších súdnych konaní je tzv. upomínacie konanie, ktoré má oproti štandardnému súdnemu konaniu niekoľko výhod.

V prvom rade, za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa platí súdny poplatok iba 3 % zo sumy pohľadávky, ktorá sa žaluje.

Ďalej je nutné spomenúť rýchlosť tohto konania, nakoľko k vydaniu platobného rozkazu dôjde bežne do 10 dní a tento platobný rozkaz sa zasiela priamo veriteľovi ako žalobcovi a aj dlžníkovi ako žalovanému do elektronickej schránky. Dlžník má možnosť sa proti platobnému rozkazu brániť podaním odporu. Avšak, ak dlžník odpor nepodá, platobný rozkaz sa stáva právoplatným a pre veriteľa ako žalobcu predstavuje exekučný titul.

Ak by dlžník odpor predsa len podal, súd bude v konaní pokračovať štandardným spôsobom.

Pre niektorých je nevýhodou upomínacieho konania skutočnosť, že návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je možné podať len elektronicky prostredníctvom formulára cez portál Ministerstva spravodlivosti SR. Uvedené však nepovažujeme za nevýhodu, nakoľko formulár je prehľadný a nie je problém ho správne vyplniť. Prílohou musia byť minimálne faktúry a iné listiny ako objednávky, zmluvy, ak sú k dispozícií.

 vymahanie-pohladavky-kaduc-sk

Exekučné konanie

Posledným štádiom vymáhania pohľadávky je exekučné konanie. Ak má veriteľ právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka na zaplatenie pohľadávky, môže sa sám obrátiť prostredníctvom formulára cez portál Ministerstva spravodlivosti SR na exekučný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica, a podať návrh na vykonanie exekúcie alebo tak môže spraviť u ktoréhokoľvek exekútora, ktorý návrh podá za veriteľa. Súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je vo výške 16,50 Eur.

Exekučné konanie je posledným krokom vymáhania pohľadávky, nakoľko v exekučnom konaní dôjde k vymoženiu pohľadávky od dlžníka, a to buď z jeho bankových účtov, predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí, tovarov, zásob alebo iným spôsobom.

Krátke slovo na záver 

Aj pri vymáhaní pohľadávok platí staré známe pravidlo, že najlepšia je prevencia. Preto odporúčame podnikateľom, aby si svojich obchodných partnerov preverili vopred a vyriešili ošetrili si vzťah zmluvou.

Pomôžeme vám s vymáhaním vašej pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok našou advokátskou kanceláriou môže byť aj bezplatné, a to v závislosti od druhu pohľadávky a vzťahu, z ktorého pohľadávky vyplývajú. Zistite, či máte nárok na bezplatnú právnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok

Aktuálne informácie z našej advokátskej kancelárie nájdete aj na našom Facebooku.

KADUC & PARTNERS

KADUC & PARTNERS

Ľudia v advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS sú presvedčení, že výkon advokácie – pomoc klientom – je možné robiť zároveň profesionálne, slušne a s výsledkami, ktoré môžu predčiť očakávanie klienta. Teší nás, že čítate články našej advokátskej kancelárie. V prípade, ak Vám rada alebo článok pomohli, budeme radi za zdieľanie a/alebo pozitívnu referenciu na sociálnych sieťach.