ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Výživné v čase koronakrízy – 2. časť

V prvej časti nášho článku sme poukázali na jednotlivé druhy vyživovacích povinností, ktoré definuje Zákon o rodine. Ak ste usúdili, že sa niektorý z nich týka aj Vás, prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede, týkajúce sa výživného.

V úvode článku je potrebné povedať, že hoci je súčasná situácia, spôsobená šírením vírusu COVID-19, pre viaceré osoby existenčne zložitá, v žiadnom prípade nemá za následok zánik vyživovacej povinnosti. Povinné osoby nemôžu súčasnú situáciu spojenú s poklesom ich životnej úrovne riešiť  jednostranne tak, že výživné prestanú platiť prípadne si výšku vyživovacej povinnosti svojvoľne jednostranne znížia.

Jediným možným titulom na zmenu výšky výživného je dohoda s oprávneným alebo súdne rozhodnutie. Základným právnym dôvodom pre zmenu výšky vyživovacej povinnosti je zmena pomerov na strane povinného alebo oprávneného. V prípade, že zmena pomerov na strane povinného spôsobená opatreniami prijatými v dôsledku koronakrízy je natoľko podstatná, že povinný nemá príjem, prípadne bol jeho príjem znížený v takom rozsahu, že povinný nie je schopný plniť výživné v súdom stanovenej výške, je možné sa domáhať zníženia vyživovacej povinnosti. Dovolíme si však upozorniť, že v prípade, že bolo výživné určené súdnym rozhodnutím, jeho zmenu je možné dosiahnuť len v riadnom súdnom konaní.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VÝŽIVNÉHO 

V súvislosti s povinnosťou platiť výživné v čase koronakrízy by sme Vám ďalej v článku poskytli odpovede na najčastejšie položené otázky, adresované v tejto veci našej advokátskej kancelárii tak, aby ste mali aspoň základné právne povedomie a nedostali sa do nechcenej situácie spôsobenej Vašim chybným konaním.

Otázky adresované našej advokátskej kancelárii sa najčastejšie týkajú vyživovacej povinnosti rodičov k ich maloletým deťom, preto naše odpovede budú formulované s prihliadnutím najmä na tento druh vyživovacej povinnosti. V prípade, že by ste mali potrebu riešiť otázku týkajúcu sa iného druhu vyživovacej povinnosti, prípadne odpoveď na Vašu otázku nižšie nenájdete, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu a naši advokáti sa budú Vašej otázke osobitne venovať.

Nemám príjem, prípadne môj príjem bol znížený. Musím platiť výživné?

Výživné má prednosť pred akýmikoľvek inými výdavkami rodičov. Preto by si mal povinný rodič počínať tak, aby si zabezpečil príjem, ktorý pokryje v prvom rade výživné. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Preto si dovolíme upozorniť rodičov, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonnou povinnosťou bez ohľadu na ich aktuálnu finančnú situáciu. Rodičia, ktorí nemajú uloženú vyživovaciu povinnosť súdnym rozhodnutím, si ju musia plniť aspoň v minimálnom rozsahu.

Pre prípad, že plníte svoju vyživovaciu povinnosť k deťom na základe vykonateľného súdneho rozhodnutia, musíte plniť aj naďalej výživné riadne, t.j. v súdom stanovenej výške a včas, t.j. v lehote splatnosti stanovenej súdnym rozhodnutím. V prípade, že neplníte výživné riadne a včas, oprávnený má nárok na úroky z omeškania z dlžnej sumy a vystavujete sa riziku exekúcie a trestného stíhania.

V prípade, že plníte výživné na základe dohody, ktorá nebola schválená súdom, teda nie je vykonateľná, odporúčame Vám oboznámiť s poklesom Vašej životnej úrovne druhého rodiča a uzatvoriť s ním dohodu o znížení Vašej vyživovacej povinnosti. Dohodu môžete uzatvoriť aj na určité obdobie, po uplynutí ktorého sa zaviažete prispievať na výživu pôvodne dohodnutou sumou. Dohodu odporúčame schváliť súdom v súdnom konaní.

Čo môžem robiť, ak nie je v mojich možnostiach a schopnostiach platiť súdom stanovené výživné, prípadne keď som sa nedohodol na znížení výživného?

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Zmena pomerov musí byť však natoľko podstatná, že Vám reálne neumožňuje plniť vyživovaciu povinnosť riadne a včas. Zmenu pomerov musíte vedieť v súdnom konaní preukázať a dostatočne odôvodniť. Preto je jednoduchšie komunikovať o situácii a jej vážnosti s druhým rodičom a uzavrieť dohodu o znížení výživného. V prípade, že máte určené výživné vykonateľným rozhodnutím súdu, odporúčame Vám, dať si takto uzatvorenú dohodu o znížení výživného schváliť súdom v riadnom súdnom konaní, nakoľko len dohoda schválená súdom bude vykonateľnou zmenou pôvodného súdneho rozhodnutia.

V prípade, že sa Vám s druhým rodičom dohodu o znížení výživného nepodarí uzavrieť, máte možnosť obrátiť sa na príslušný súd podaním návrhu na zníženie výživného a to formou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ako aj formou návrhu vo veci samej. Odporúčame sa v tejto veci obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, v ktorej advokáti posúdia Vašu celkovú situáciu individuálne a odporučia Vám ten najlepší procesný postup.

vyzivne-koronakriza-kaduc-partners-IIcast

V návrhu na zníženie výživného je nevyhnutné odôvodniť zmenu pomerov, ktorá nastala na Vašej strane od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti. Dovolíme si upozorniť, že súd pri rozhodovaní vždy berie do úvahy záujem maloletého dieťaťa a v zásade žiadny návrh na zníženie výživného súd za takýto nepovažuje. Preto pri svojom rozhodovaní súd vždy prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie a pri posudzovaní majetkových pomerov povinného rodiča vždy vychádza zo zásady, že výživné má prednosť pred akýmikoľvek inými výdavkami povinného rodiča. V súčasnej situácii by mal súd zohľadňovať aj skutočnosť, či si môžete zvýšiť príjem prostredníctvom štátnej pomoci na podporu podnikateľov ako aj zamestnancov prijatej na účely zmiernenia dôsledkov koronakrízy.

S poukazom na uvedené je veľmi dôležité návrh na zníženie výživného dostatočne odôvodniť a zmenu pomerov preukázať, a preto Vám odporúčame obrátiť sa v tejto veci na našu advokátsku kanceláriu.

Čo v prípade, že som si svoju vyživovaciu povinnosť prestal plniť alebo ju neplním riadne a včas?

V prípade, že si výživné určené vykonateľným súdnym rozhodnutím neplníte riadne, t.j. v súdom stanovenej výške a včas, t.j. v lehote splatnosti stanovenej súdnym rozhodnutím, oprávnený rodič sa môže návrhom na vykonanie exekúcie domáhať zaplatenia dlžného výživného spolu s úrokmi z omeškania z dlžnej sumy. Rovnako môže oprávnený rodič podať voči Vám trestné oznámenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

V prípade, že plníte vyživovaciu povinnosť na základe dohody s druhým rodičom, ktorá nebola rozsudkom súdu schválená a  teda nie je vykonateľná, druhý rodič pre prípad, že si svoju povinnosť v zmysle dohody riadne a včas neplníte, má možnosť obrátiť sa na príslušný súd s návrhom na určenie výživného, v ktorom bude navrhovať schválenie dohody za účelom nadobudnúť takýmto spôsobom vykonateľné rozhodnutie, teda exekučný titul. V konaní pred súdom máte stále možnosť namietať výšku výživného a argumentovať, že súčasná situácia Vám nedovoľuje plniť výživné v pôvodne dohodnutej výške. V konaní bude súd skúmať odôvodnené potreby Vášho maloletého dieťaťa, ako aj Vaše majetkové pomery a schopnosti a možnosti finančne sa podieľať na jeho výžive, ako aj zmenu pomerov, ktorá nastala na Vašej strane odo dňa uzavretia dohody rodičov o výške výživného. Na základe dokazovania súd buď rozsudkom schváli rodičovskú dohodu alebo v prípade Vášho nesúhlasu, určí výšku výživného. Všetky tvrdenia budete musieť v konaní riadne preukázať a odôvodniť, preto Vám odporúčame sa v takomto prípade obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

Záverom uvádzame, že vyživovacia povinnosť je povinnosť, ktorá trvá aj v prípade, že sa Vaša životná úroveň zmenila takým spôsobom, že Vám neumožňuje plniť si túto povinnosť riadne a včas. V takomto prípade Vám odporúčame nekonať svojvoľne, komunikovať o danej situácii a využiť všetky zákonom dané možnosti na ochranu Vašich práv a právom chránených záujmov.

V prípade potreby je náš tím advokátov pripravení Vám pomôcť na tel. č. +421 950 679 434 alebo mailovej adrese office@kaduc.sk.

JUDr. Veronika Blašková

JUDr. Veronika Blašková