ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Reštitučné nároky KADUC & PARTNERS

Konanie o reštitučných nárokoch – základný prehľad

S dôsledkami minulých režimov sa mnohí vyporiadavajú ešte do dnešných dní. Jedným z následkov sú aj spôsobené majetkové krivdy spočívajúce v skutočnosti, že v dotknutom období, t. j. od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 prešlo vlastníctvo k niektorým pozemkom na štát alebo na právnickú osobu, a to zákonom predpokladaným spôsobom. Spôsoby prechodu sú definované v § 3 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom“).

Reštitučné nároky KADUC & PARTNERS

Ako je možné v tejto situácii postupovať, resp. je ešte vôbec možné realizovať nejaký postup k náprave spôsobených majetkových krívd? Na túto, ako aj na ďalšie otázky súvisiace s reštitučným konaním sa Vám pokúsime odpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom obdobie od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 označuje ako rozhodujúce obdobie, v ktorom prešlo vlastníctvo k pozemku na štát alebo na inú právnickú osobu, v dôsledku napr. výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, odňatím pozemku bez náhrady, postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, zmluvou o darovaní nehnuteľnosti uzavretej darcom v tiesni, vyvlastnením bez vyplatenia náhrady alebo iným postupom uvedeným v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom. Oprávnenou osobou je osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby. Pokiaľ táto osoba zomrela či bola vyhlásená za mŕtvu do pozície oprávnenej osoby sa dostáva štátny občan Slovenskej republiky – fyzická osoba, ktorej túto možnosť ukladá zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom v ustanovení § 2, napr. dedič zo závetu nadobúdajúci celé dedičstvo alebo iba časť – dedičský podiel, deti a manžel/manželka zomrelej/vyhlásenej za mŕtvu osoby.

Od oprávnených osôb je nutné odlišovať povinné osoby, ktorými sú právnické osoby majúce právo hospodárenia alebo právo správy k pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a poľnohospodárske družstvá.

Osoba, ktorá sa domnieva, že by mala byť v pozícii oprávnenej osoby si mohla uplatniť právo na navrátenie vlastníctva k pozemku do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade príslušnom podľa obvodu, v ktorom oprávnená osoba vlastnila pozemok. Neuplatnením práva v tejto lehote, právo zaniká. Obvodný pozemkový úrad následne rozhoduje vo veci, pričom rozhoduje o navrátení vlastníctva k (pôvodnému) pozemku, prípadne rozhoduje o priznaní práva na náhradu za pozemok.

Obvodný pozemkový úrad

Obvodný pozemkový úrad rozhoduje aj o priznaní práva na náhradu za pôvodný pozemok, a to z dôvodu prípadnej existencie zákonnej prekážky, pre ktorú nemôže byť vlastníctvo k pôvodnému pozemku vrátené. Medzi zákonné prekážky upravené v ustanovení § 6 zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom zaraďujeme najmä skutočnosť, že pozemok je vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na pozemku je situovaný cintorín, pozemok sa nachádza v obvode projektu schválených pozemkových úprav a iné. Z dôvodu existencie zákonnej prekážky môžu byť do vlastníctva oprávnenej osoby bezodplatne prevedené iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite porovnateľnej s pôvodným pozemkom. Slovenský pozemkový fond na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam pozemkov potenciálne využiteľných ako náhradné pozemky, zoznam aktualizuje dvakrát ročne.

Potom, ako obvodný pozemkový úrad prizná oprávnenej osobe existenciu práva na náhradu za pôvodný pozemok, oprávnená osoba by mala Slovenský pozemkový fond vyzvať na vydanie náhrady najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia obvodného pozemkového úradu, pričom v tejto výzve uvedie akú formu náhrady požaduje – náhradný pozemok alebo náhrada v peniazoch. Márnym uplynutím tejto lehoty právo oprávnenej osoby zaniká.

Náhradný pozemok sa poskytuje primárne v katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok, resp. v inom katastrálnom území danej obce. Pokiaľ taký pozemok nie je možné poskytnúť, vhodnou náhradou môže byť aj pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území bezprostredne susediacich obcí a pokiaľ ani takého pozemku niet, je možné poskytnúť náhradný pozemok v okrese kde sa nachádzal pôvodný pozemok.

Slovenský pozemkový fond realizuje ponukové konanie, ktoré pozostáva z troch ponukových prerokovaní kedy ponúkne oprávnenej osobe náhradný pozemok. Oprávnená osoba tiež môže Slovenskému pozemkovému fondu dať protiponuku spočívajúcu v písomnej ponuke iného náhradného pozemku. Oprávnená osoba protiponuku musí doručiť najneskôr päť pracovných dní pred samotným prerokovaním ponuky náhradného pozemku Slovenského pozemkového fondu. Oprávnená osoba môže ponuku trikrát odmietnuť a následne sa jej poskytne náhrada v peniazoch.

Predpokladom poskytnutia náhrady v peniazoch je určenie primeranej výšky náhrady v peniazoch čo Slovenský pozemkový fond zabezpečuje aplikáciou ustanovenia § 8a zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom odkazujúcom na cenový predpis platný ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Týmto právnym predpisom je vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov, ako aj jej novelizácia – vyhláška č. 289/1990 Zb..

Keďže mnohokrát aplikačná prax, predovšetkým pri poskytovaní náhrady za pôvodné pozemky či už vo forme náhradného pozemku alebo aj peňažnej náhrady, prináša mnohé problémy a nejasnosti náš skúsený tím právnikov a advokátov Vám ochotne poskytne pomocnú ruku pri hľadaní vhodné riešenia aj počas reštitučného konania, a preto neváhajte obrátiť sa na nás.

Mgr. Kristína Melišková

Mgr. Kristína Melišková