ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Sexuálne zneužívanie online KADUC & PARTNERS

Môže byť (Vaše) dieťa sexuálne zneužívané v online priestore?

Žijeme v dobe, kedy deti často krát ovládajú prácu s počítačom, internetom a rôznymi aplikáciami lepšie ako my dospelí. Väčšina rodičov svoje deti na internete nekontroluje, pretože ich ani nenapadne, čo všetko sa vo virtuálnom svete môže diať.

Preto je cieľom tohto článku poukázať na (žiaľ) veľmi aktuálnu a čoraz menej tabuizovanú problematiku sexuálneho zneužívania detí v online priestore a poskytnúť odpoveď na otázku, kedy sa správa v online priestore adresovaná (Vášmu) dieťaťu stáva trestným činom.

Sexuálne zneužívanie online KADUC & PARTNERS

Trestný čin sexuálneho zneužívania

Deti sú obzvlášť zraniteľné ľudské bytosti, ktoré sa práve kvôli svojej nevedomosti, nevinnosti a zraniteľnosti žiaľ ľahko stávajú obeťami sexuálneho zneužívania.

Trestný čin sexuálneho zneužívania je jeden z najzávažnejších trestných činov vôbec, pretože zasahuje do najintímnejšej oblasti osobnej integrity. Ak sa však obeťou sexuálneho zneužívania stane dieťa, tak v tom prípade ide ešte o závažnejší zásah do jeho vývoja.

Osobitnú ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním nájdeme najmä v samotnom Trestnom zákone a to konkrétne medzi trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti. Trestný čin sexuálneho zneužívania má štyri základné skutkové podstaty v Trestnom zákone, ktoré sa nachádzajú v § 201, § 201a, § 201b a § 202.

Keďže je tento článok zameraný na sexuálne zneužívanie detí v online priestore, tak sa budeme v nasledujúcom texte zaoberať iba § 201a Trestného zákona, ktorý sa práve zameriava na našu problematiku.

Trestný čin sexuálneho zneužívania online

Informačné a komunikačné technológie prinášajú okrem obrovských výhod aj nové možnosti páchania trestnej činnosti, ktoré sa žiaľ nevyhýbajú ani detským obetiam. Slovenská republika reaguje na tieto nové formy trestnej činnosti zneužívajúce informačné a komunikačné technológie častejšími novelami Trestného zákona, čoho príkladom je práve aj už spomenuté ustanovenie § 201a Trestného zákona, ktoré bolo pridané do Trestného zákona v roku 2013.

V zmysle tohto ustanovenia: „Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

Tento trestný čin je možné spáchať iba prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (napr. rôzne sociálne siete ako instagram, facebook, twitter a pod., rôzne mobilné aplikácie ako snapchat, whatsapp, telegram, viber, skype a pod.), pričom objektom jeho ochrany je zdravý mravný a fyzický vývoj osôb mladších ako 15 rokov, ktorý by mohol byť narušený predčasnými sexuálnymi aktivitami.

Správa adresovaná (Vášmu) dieťaťu sa stáva trestnou už vtedy, ak adresujúca osoba navrhne (Vášmu) dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov osobné stretnutie a to v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie.

Pre lepšiu predstavu uvádzame výňatok z rozhodnutia Okresného súdu Komárno z roku 2021, sp. zn. 2T/57/2020, v ktorom bol obvinený uznaný za vinného z trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201a Trestného zákona a to konaním, ktorým: „(…) dňa 7. decembra 2019 v čase od 14.33 hod. do 16.40 hod. v mieste svojho trvalého bydliska na adrese G. C., I. cesta č. XX/X, prostredníctvom svojho mobilného telefónu zn. R. využívajúc internetovú aplikáciu Messenger napísal poškodenej mal. D..,nar. X. N.. XXXX, aby sa spolu stretli, a toto stretnutie jej navrhol s tým, že s ňou chce vykonať súlož, pričom mal vedomosť, že poškodená mal. D. v čase ešte nedovŕšila 15 rokov.“

Na citovanom rozhodnutí vidíme, že nato, aby konanie adresujúcej osoby bolo trestné, postačuje už samotný návrh na stretnutie a to bez ohľadu na to, či k tomuto stretnutiu aj nakoniec príde. Len pre zaujímavosť, tento páchateľ bol za uvedené kontaktovanie dieťaťa odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom.

Páchateľom tohto trestného činu však nemôže byť dieťa. Inými slovami, páchateľom môže byť iba osoba, ktorá už dovŕšila 18 rokov.

Trestný zákon síce nepoužíva pojem kybergrooming, ale jeho podstatu práve vystihuje už citované ustanovenie § 201a Trestného zákona. Tento pojem označuje také správanie osoby, ktoré má v dieťati vyvolať falošnú dôveru s cieľom pohnúť ho k osobnému stretnutiu. Výsledkom osobného stretnutia môže byť páchanie rôznych trestných činov na dieťati, ako napr. trestného činu sexuálneho zneužívania či trestných činov súvisiacich s výrobou, rozširovaním alebo prechovávaním detskej pornografie. Najčastejším cieľom kybergroomingu je však sexuálne zneužitie dieťaťa.

V súčasnom svete, ktorý je zahltený internetom a digitálnymi technológiami, naberá sexuálne zneužívanie detí nový rozmer. Preto je potrebné ešte viac ako v minulosti sa zaoberať týmto problémom a chrániť (Vaše) deti aj v online priestore.

Ak ste našli dieťaťu obdobné správy a neviete ako máte ďalej postupovať, pokojne kontaktujte našu kanceláriu, ktorá Vám aj v tejto neľahkej situácii poskytne pomoc a pomôže Vám s prípravou trestného oznámenia, príp. právnym zastupovaním v trestnom konaní.

Mgr. Laura Michaličková

Mgr. Laura Michaličková