ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Rozvod manželstva KADUC & PART ERS

Rozvod manželstva v praxi 

V dnešnej dobe je rozpad a následný rozvod manželstva žiaľ pomerne častým fenoménom, preto sme sa rozhodli pre Vás pripraviť tento článok, v ktorom Vás prevedieme celým procesom rozvodového konania.

Rozvod manželstva KADUC & PART ERS

Ktoré dôvody sú relevantné na rozvod manželstva?

Zákon o rodine v § 22 uvádza, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch.

Z uvedeného ustanovenia môžeme vyvodiť záver, že rozvod manželstva je jedinou prípustnou formou zániku manželstva za života oboch manželov a zároveň, že je možné k nemu pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch. Odôvodnenosť rozvodu je daná dvomi zákonnými dôvodmi, ku ktorým musí súd dospieť vo svojom rozhodnutí o rozvode manželstva, a to konkrétne:

  • manželstvo už viac neplní svoj účel; a zároveň
  • od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ako podať návrh na rozvod manželstva a čo všetko musí obsahovať?

Návrh na rozvod manželstva môže podať ktorýkoľvek z manželov a to na okresný súd, v ktorého obvode mali s manželom posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Je však potrebné uviesť, že na rozvod manželstva neexistuje právny nárok, teda závisí iba od úvahy súdu, či manželstvo rozvedie alebo nie, resp. či sú podľa súdu naplnené vyššie uvedené dôvody alebo nie.

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať najmä:

  • označenie súdu, ktorému je určené;
  • osobné údaje navrhovateľa;
  • osobné údaje druhého manžela;
  • akej veci sa podanie týka;
  • opis skutkového stavu, konkrétnych príčin a dôvodov rozvratu manželstva;
  • návrh znenia rozhodnutia súdu;
  • dátum a podpis navrhovateľa.

V prípade ak z manželstva pochádzajú aj maloleté deti je s konaním o rozvod manželstva spojené aj konanie o úpravu manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode a preto musí návrh okrem už uvedeného obsahovať aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

K návrhu je potrebné tiež priložiť dôkazy na preukázanie tvrdených skutočností, ako napr. sobášny list, rodné listy detí, rodičovskú dohodu atď.

Koľko stojí konanie o rozvod manželstva?

Za podanie návrhu na rozvod manželstva sa platí súdny poplatok vo výške 66,- eur, resp. 33,- eur pri elektronickom podaní.

Ak je rozvodové konanie „bezproblémové“, tak pri uvedenej sume sa môžu náklady zastaviť. Ak je však potrebné ďalšie dokazovanie v konaní (ako napr. psychologický posudok), tak náklady sa zvyšujú. Zároveň, ak sa manželia v konaní rozhodnú o právne zastúpenie advokátom, tak trovy konania o rozvode sa zvyšujú o náklady za právne služby. V takýchto konaniach to však býva spravidla tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, resp. každá zo strán si hradí svoje trovy konania sama.

Aký je ďalší postup po podaní návrhu na rozvod manželstva?

Po podaní návrhu na rozvod manželstva, súd (spravidla) vyzve druhého manžela, aby sa vyjadril k podanému návrhu. Po vyjadrení druhého manžela súd (spravidla) vytýči termín pojednávania, na ktorý predvolá obidvoch manželov.

Na pojednávaní súd (okrem iného) vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu manželstva a usiluje sa o ich zmierenie, vyslúchne obidvoch manželov, vykoná potrebné dokazovanie a pod. Osobitne je však potrebné uviesť, že aj v prípade, ak si zvolíte v konaní o rozvod manželstva právne zastúpenie, bude mať súd (zrejme) za potrebu Vás osobne v konaní vyslúchnuť.

V článku sme niekoľkokrát uviedli pojem ako „spravidla“, „najmä“, „okrem iného“ a pod., a to z toho dôvodu, že uvedené skutočnosti závisia od konkrétnych okolností daného prípadu.

Preto, ak chcete mať predstavu, ako by rozvodové konanie prebiehal rozvod manželstva vo Vašom prípade, prípadne čo všetko je potrebné uviesť do návrhu na rozvod, prípadne máte záujem o právne zastupovanie v rozvodovom konaní, tak nás pokojne kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.

Mgr. Laura Michaličková

Mgr. Laura Michaličková