ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
RPVS výmaz KADUC & PARTNERS

Výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora – stručné zhrnutie postupu

Právnu úpravu problematiky registra partnerov verejného sektora nachádzame v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“). Právny predpis upravuje nielen vymedzenie základných pojmov súvisiacich registrom partnerov verejného sektora, ale rámcovo aj postup registrácie, zapisované údaje či sankčné konanie. V tomto článku si však priblížime kroky smerujúce k výmazu zapísanej oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora.

RPVS výmaz KADUC & PARTNERS

Oprávnená osoba je odborný subjekt, ktorým môže byť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS napríklad advokát, notár, banka, daňový poradca či audítor. Oprávnená osoba plní povinnosti oprávnenej osoby vyplývajúce zo zákona o RPVS na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Podstatou činnosti oprávnenej osoby je predovšetkým verifikácia a zápis/výmaz partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora, ako aj komunikácia s registrovým orgánom –  Okresným súdom Žilina. Oprávnená osoba je tiež (spolu)zodpovedná za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa partnera verejného sektora, a preto je povinná pri výkone svojich činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, nestranne a dôsledne.

Zákon o RPVS v ustanovení § 19 uvádza aj skutočnosti, kedy je subjekt vylúčený z možnosti vykonávania úkonov oprávnenej osoby, a to najmä v prípade, ak je v tej istej veci zároveň aj partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného, pre ktorého má plniť aj povinnosti oprávnenej osoby, ak by konečný užívateľ výhod a oprávnená osoba boli totožnou fyzickou osobou, prípadne ak by oprávnená osoba mala akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora eventuálne k členom jeho orgánov prečo by mohlo dôjsť k spochybneniu nestrannosti oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba je pre partnera verejného sektora významný subjekt, pričom dávame do pozornosti, že každý partner verejného sektora môže mať podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona o RPVS zapísanú vždy iba jednu oprávnenú osobu.

V prípade ak nastane situácia, že partner verejného sektora a oprávnená osoby ukončia vzájomnú spoluprácu či už formou výpovede, dohody strán alebo odstúpením od dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora je potrebné uskutočniť výmaz zapísanej oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora. S výmazom oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora súvisí povinnosť partnera verejného sektora určiť iný vhodný subjekt, ktorý by bude následne zaevidovaný registrovým orgánom ako nová oprávnená osoba partnera verejného sektora.

Postup výmazu oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora je možné uskutočniť buď na návrh samotnej oprávnenej osoby alebo na návrh partnera verejného sektora.

Ak po ukončení vzájomnej spolupráce podá návrh na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora oprávnená osoba aplikuje sa právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o RPVS. Oprávnená osoba podá návrh na výmaz z registra partnerov verejného sektora, registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora a zároveň upozorní partnera verejného sektora, že je povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu oprávnenej osoby a súčasne v tej iste lehote aj zabezpečiť identifikáciu konečného užívateľa výhod. Návrh na výmaz oprávnenej osoby sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára uverejneného na webovom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v sekcii register partnerov verejného sektora https://rpvs.gov.sk/eSluzby, konkrétne časť „Zmena existujúceho partnera verejného sektora“.

Po ukončení vzájomnej spolupráce partnera verejného sektora a oprávnenej osoby môže byť uskutočnený výmaz oprávnenej osoby aj na návrh partnera verejného sektora tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o RPVS. Registrujúci orgán v tomto prípade bude uskutočňovať zmenu zapísaných údajov, pričom túto zmenu bude za partnera verejného sektora iniciovať už novo určená oprávnená osoba, a to spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod. Predchádzajúcej oprávnenej osobe registrujúci subjekt už iba oznámi zápis novej oprávnenej osoby, a teda že bola vymazaná z registra partnerov verejného sektora. Aj v tomto prípade sa proces uskutočňuje prostredníctvom elektronických formulárov uverejnených na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://rpvs.gov.sk/eSluzby v sekcii „Zmena existujúceho partnera verejného sektora“.

Pokiaľ máte záujem byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo potrebujete poradiť s ďalším postupom súvisiacim s registráciou v registri partnerov verejného sektora neváhajte sa obrátiť na náš skúsený tím právnikov, ktorí vám pomôžu nájsť vhodné riešenie.

Mgr. Kristína Melišková

Mgr. Kristína Melišková