ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Výsluch svedka KADUC & PARTNERS

Výsluch svedka v trestnom konaní – 2. časť (výnimky z povinnosti svedčiť)

Aké sú výnimky z povinnosti svedčiť? V nadväznosti na článok o priebehu výsluchu svedka, kde sme sa zaoberali pojmom “svedok” a následne priebehom výsluchu svedka, sme pripravili sme článok, ktorý je venovaný výnimkám z povinnosti svedčiť.

Výsluch svedka KADUC & PARTNERS

Povinnosť svedčiť

V zmysle § 127 ods. 1 Trestného poriadku: „Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.“

Predmetné ustanovenie zákona stanovuje všeobecnú svedeckú povinnosť, ktorá spočíva v povinnosti dostaviť sa na predvolanie na výsluch a z povinnosti vypovedať ako svedok.

Povinnosť dostaviť sa na predvolanie na výsluch, ako jedna zo zložiek všeobecnej svedeckej povinnosti, má svoje hranice. Ak zdravotný stav riadne predvolaného svedka neumožňuje jeho účasť na výsluchu, na ktorý bol predvolaný, tak je povinný sa vopred OČTK alebo súdu ospravedlniť a zároveň predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave. Tu je však potrebné si dať pozor na to, že na ospravedlnenie neúčasti svedka na výsluchu nepostačujú bežné zdravotné dôvody alebo ochorenie. Musí ísť o taký zdravotný stav svedka, ktorý by v prípade účasti na výsluchu ohrozil jeho život alebo závažne zhoršil jeho zdravotný stav alebo by tu bolo reálne nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Taktiež ani druhá zložka všeobecnej svedeckej povinnosti a to povinnosť vypovedať ako svedok neplatí bezvýhradne. Zo všeobecnej povinnosti vypovedať sú vyňaté/í:

  • osoby, ktoré používajú imunity a výsady podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva;
  • poslanci NR SR, ktorí môžu odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, a to aj keď už nie sú poslancami;
  • osoby, ktorých vypočúvanie je zakázané;
  • osoby, ktoré odoprú výpoveď.

V nasledujúcom texte tohto článku sa zameriame iba na bod 3) a 4), teda na zákaz výsluchu svedka a na právo svedka odoprieť výpoveď.

Zákaz výsluchu svedka

Nad záujmom, aby vypovedal svedok v trestnom konaní, za istých okolností prevažuje iný záujem (a to ochrana utajovaných skutočností a ochrana mlčanlivosti). Práve preto pozná Trestný poriadok inštitút „zákaz výsluchu svedka“.

Svedok nesmie byť vypočúvaný:

  • ohľadom okolností, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, avšak okrem prípadu, že bol svedok od povinnosti mlčanlivosti o obsahu tejto skutočnosti príslušným orgánom oslobodený;
  • vtedy, ak by svojou výpoveďou porušil povinnosť mlčanlivosti uloženú alebo uznanú zákonom alebo medzinárodnou zmluvou (napr. povinnosť mlčanlivosti advokáta v zmysle zákona o advokácii), avšak okrem prípadu, keby bol svedok od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť.

Na uvedený zákaz výsluchu svedka musí OČTK a súd prihliadať z úradnej povinnosti. Uvedené znamená, že aj keby chcel sám svedok vypovedať, tak nesmie byť vypočúvaný, pokiaľ nebol od povinnosti držať v tajnosti okolnosti, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť oslobodený alebo nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti uloženej zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.

Právo odoprieť výpoveď

Trestný poriadok chráni aj niektoré medziľudské vzťahy, ktoré sú pre danú osobu, ktorá má vypovedať ako svedok, tak dôležité, že nie je možné od tejto osoby žiadať, aby vypovedala v neprospech obvineného alebo v neprospech seba či inej osoby, ktorej by mohla privodiť svojou výpoveďou nebezpečenstvo trestného stíhania.

Svedok má právo odoprieť výpoveď z nasledujúcich dôvodov:

  • príbuzenský vzťah svedka s obvineným – teda ak ide o svedka, ktorý je s obvineným príbuzný v priamom rade (tzn. predok alebo potomok), jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh;
  • nebezpečenstvo privodenia trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám – teda ak ide o svedka, ktorý by výpoveďou mohol spôsobiť trestné stíhanie sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi, druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. milenecký vzťah), ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu;
  • porušenie spovedného tajomstva alebo tajomstva informácie – teda ak ide o svedka, ktorý by svojou výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

OČTK a súd (na rozdiel od zákazu výsluchu svedka) neprihliadajú na možnosť odopretia výpovede svedka z úradnej povinnosti, ale iba vtedy, ak svedok svoje právo využije a vypočúvajúcemu výslovne oznámi jeho využitie, teda uvedie dôvod, pre ktorý sa rozhodol odmietnuť vypovedať.

Ak by Vám čokoľvek nebolo jasné, prípadne by ste si želali niečo vysvetliť hlbšie alebo by ste chceli našu právnu pomoc pri Vašom výsluchu, na ktorú máte v zmysle Ústavy SR právo, prečítajte si náš článok o účasti advokáta na výsluchu alebo nás rovno nás kontaktujte.

Mgr. Laura Michaličková

Mgr. Laura Michaličková