ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.
Výsluch svedka KADUC & PARTNERS

Výsluch svedka v trestnom konaní – 3. časť (účasť advokáta na výsluchu svedka)

V našich článkoch na tému výsluch svedka v trestnom konaní sme sa zaoberali priebehom výsluchu, aj výnimkami z povinnosti svedka svedčiť. Táto  časť je venovaná problematike účasti advokáta na výsluchu svedka, na ktorú má každý svedok nárok.

Výsluch svedka KADUC & PARTNERS

V praxi sme sa neraz stretli so situáciou, keď prídeme s naším klientom ako svedkom na výsluch a policajt, ktorý realizuje tento výsluch, našu účasť namieta a na výsluch nás odmieta pripustiť.

V tomto článku Vám zodpovieme prečo takéto konanie policajta nie je správne a zároveň Vám objasníme, s čím a ako Vám, ako svedkovi, môže Váš advokát pri výsluchu pomôcť.

Mám ako svedok pri výsluchu právo na právnu pomoc advokáta?

V zmysle čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania.

Z predmetného ustanovenia vyplýva, že každý, teda aj svedok, má (okrem iných) aj právo na účasť, resp. právnu pomoc advokáta počas jeho výsluchu, pričom predmetné právo sa realizuje práve prostredníctvom advokáta.

Uvedené dosvedčil aj Ústavný súd vo svojom náleze zo dňa 3. júla 2008 (I. ÚS 248/07), v ktorom uvádza: „K porušeniu práva zakotveného v čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na právnu pomoc v konaní dôjde postupom polície, ak sťažovateľovi neumožní, aby ním zvolený advokát bol prítomný pri jeho výsluchu ako svedka. Z ústavnoprávneho hľadiska nie je žiaden dôvod, aby svedok na rozdiel od osoby podávajúcej vysvetlenie nemal právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“

Toto právo svedka potvrdil aj nález Ústavného súdu 31. júla 2008 (IV. ÚS 76/08): „(…) samotný fakt, že toto právo nie je vo všeobecnej úprave vo vzťahu ku svedkovi výslovne upravené, nemôže viesť k záveru, že svedok nemá právo na právnu pomoc.

Ústavný súd však v ďalšej časti citovaného rozhodnutia zo dňa 3. júla 2008 (I. ÚS 248/07) jedným dychom dodáva, že: „(…) v žiadnom prípade nejde o to, aby orgán činný v trestnom konaní mal povinnosť zaistiť advokáta v každom prípade alebo odkladať vykonanie svedeckej výpovede preto, že si svedok praje mať pri výsluchu svojho advokáta, ale len o povinnosť toto zastúpenie umožniť. Je preto vecou svedka, či sa rozhodne prísť na podanie svedeckej výpovede v sprievode svojho právneho zástupcu či sám.

Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že jedinou povinnosťou orgánu činného v trestnom konaní je umožniť prítomnosť splnomocneného advokáta svedka pri jeho výsluchu a umožniť mu tak poskytnutie právnej pomoci.

Svedok je oprávnený, nie však povinný si zvoliť advokáta, ktorý mu poskytne právnu pomoc pri jeho výsluchu. Avšak, ak si svedok advokáta zvolí, ten splnomocnenie prijme a preukáže sa ním, tak svedok môže vypovedať za jeho prítomnosti, resp. orgán činný v trestnom konaní je povinný umožniť účasť advokáta pri jeho výsluchu.

Aktivita advokáta pri výsluchu svedka

Je potrebné si zosumarizovať s čím môže advokát svedkovi pri výsluchu pomôcť a s čím naopak nie.

V úvodnej fáze výsluchu (do skončenia poučenia svedka) sa svedok môže kedykoľvek radiť so svojím advokátom, napr. aj o tom, či má alebo nemá odoprieť výpoveď. Uvedené potvrdil aj Ústavný súd vo svojom už vyššie citovanom rozhodnutí (IV. ÚS 76/08), keď uvádza: „Svedok má totiž právo za podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 130 Trestného poriadku odoprieť výpoveď. Je preto namieste, aby mal možnosť sa poradiť o výkone tohto svojho práva.“

Vo fáze samotného výsluchu svedka (po poučení) sa môže svedok so svojím advokátom poradiť, či má alebo nemá odpovedať na konkrétnu položenú otázku, avšak advokát nesmie svedka ovplyvňovať. Advokát taktiež nemôže svedkovi klásť otázky a ani iným spôsobom zasahovať do výpovede, pokiaľ nie sú porušované práva svedka.

Ak o to svedok a/alebo advokát počas výsluchu požiadajú, tak by im mala byť daná možnosť poradiť sa bez prítomnosti tretej osoby. V praxi sa to (väčšinou) deje tak, že svedok so svojím advokátom vyjdú z miestnosti, kde sa vykonáva výsluch. Iniciovať túto poradu by mal najmä svedok. Oprávnenie svedka poradiť sa so svojím advokátom bez prítomnosti tretej osoby vychádza z dôvernosti poskytovania právnych služieb.

V skratke povedané, úloha advokáta pri výsluchu svedka spočíva najmä v pomoci svedkovi uplatniť svoje práva a dbať na ich dodržiavanie počas celej doby výsluchu.

Ak chcete mať istotu, že Vaše práva ako svedka nebudú počas Vašej výpovede porušované, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu, ktorá Vám rada poskytne právnu pomoc.

Mgr. Laura Michaličková

Mgr. Laura Michaličková