ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s.r.o.

Zmluvná agenda

Sme toho názoru, že dobré zmluvy robia nielen dobrých priateľov, ale aj dlhodobých obchodných partnerov. Správne nastavená zmluva môže zabezpečiť dobrý obchod alebo definitívne vyriešenie sporu.

V advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS venujeme kvalitnej zmluvnej dokumentácii osobitnú pozornosť – vždy dôsledne zohľadňujeme individuálne požiadavky – pre klientov pripravíme:

  • kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, úverové zmluvy, pracovné zmluvy, zabezpečovacie  …
  • dohody o mimosúdnom vyriešení sporu, dohody o urovnaní
  • splátkové kalendáre podľa špecifických požiadaviek strán
  • zmluvy o tichom spoločenstve, investorské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o prevode obchodného podielu, …
  • akékoľvek iné zmluvy podľa požiadaviek nášho klienta.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)